Ragakapas Naturpark

Parkens yta är 150 hektar. Ragakapas Naturpark är ett speciellt skyddat naturterritorium som skapats för att skydda de tallskogstäckta sanddynerna och  mångfalden vid havets kust. Ragakapas sanddyn, vars höjd är 17 meter, är skyddad av staten sedan 1962. För att informera besökare om naturvärdena i territoriet har man utformat två naturstigar i parken. En av dem leder genom en tallskog och är ungefär 2 km lång och består för det mesta av träspång. Där finns också informationsstånd och bänkar placerade, och i de brantaste ställena finns trappor. Längs denna stig uppför trapporna i närheten av Friluftsmuseet  kan man också ta sig till den andra naturstigen, som förvaltas av “AS Latvijas valsts mezi” (Lettlands Skogsstyrelse). Naturstigen informerar om mångfalden i parkens natur, landskapet i Ragakapas ovanliga historia, växterna, den naturliga tallskogens utveckling och spåren som lämnas av skogens insekter. Naturparkens oavbrutet föränderliga ekosystem är många sällsynta arters enda skydd. Här finns sju i EU skyddade biotoper, bland dessa embryonala dyner, vita dyner, de skogstäckta kustdynerna och naturligt utvecklade gamla furuträdsskogar. De skogstäckta kustdynerna är i Lettland en speciellt skyddad biotop. I parken finns 21 i Lettland speciellt skyddade arter: åtta växtarter, en svampart, åtta insektsarter och fyra fågelarter. I parken växer den i EU skyddade sandnejlikan, här häckar skogsduvan, spillkråkan, trädlärkan och fältpiplärkan. Med hänsyn till Ragakapaparkens naturvärden, har den tagits med i EU:s nätverk av skyddade territorier - “NATURA 2000”.

I Ragakapas Naturpark syns både färggrant blommande som utseendemässigt anspråkslösare växter. Var och en av dessa är anpassad till att växa under speciella förhållanden. På de skogstäckta dynernas sluttningar som värms av solen växer växtarter som inte skadas av torrhet, däremot på de mer skuggiga nordsidans sluttningar är livsförhållandena något fuktigare, vilket leder till att mer skuggälskande arter trivs där. Också havets närhet, vindens påverkan och den salta sandiga jorden skapar en unik mikrovärld, där endast de mest uthålliga kan överleva. Här växer åtta i Lettland speciellt skyddade växtarter.

Lettlands invånare tycker vanligtvis inte att sanddynerna är något speciellt – vi är vana vid att de syns i stort sett längs hela vårt lands kust i nästan 5 mil. Men på många håll i världen finns sådana sanddyner överhuvudtaget inte, därför är de ett unikt ekosystem på europeisk nivå. För många växt- och djurarter är dynerna den enda lämpliga livsmiljön. Dynernas markvegetation är väldigt ömtålig. Om den en gång förstörs tar det mycket lång tid för den att återbildas. Därför är det förbjudet att förstöra dynernas markvegetation, att köra in i dynerna med mekaniska fordon, göra upp brasor, bygga tält. Dynerna vid kusten har bildats under många århundraden. På 1900-talet började man odla skog på de tidigare vandrande sanddynerna. Det planterades tallar, som klarar av de svåra växtförhållandena vid kusten. De sanddyner som återfinns närmast havet fortsätter att bildas än idag.

De torra och ihåliga träden är en viktig livsmiljö för de olika fågelarterna. I håligheterna häckar hackspetten, talgoxen, flugsnapparen, ugglan och även några ankarter. Gamla, stora områden med torrt trädavfall omvandlas ibland till egenartade flervåningshus – i de ihåliga träden kan flugsnappare och talgoxar häcka, bakom lös bark kan trädkryparen bygga sitt bo, medan på ändan av en avbruten stump kan någon av koltrastarterna bosätta sig. Ihåligheterna i träden kan uppkomma på olika sätt – de kan uppstå där trädet brutits av, eller med hjälp av träsvamp och insekter där röta bildas, eller så kan de hackas ut av fåglar. Den mest betydelsefulla hålhackaren i skogen är hackspetten, som varje år hackar ett nytt bohål – under de påföljande åren kan andra fåglar häcka i det, som själva inte klarar att hacka en grop. Ihåligheterna hackas ibland ut av två talgoxarter – tofsmesen och talltitan som för ändamålet vanligtvis väljer träd med mjuk, rutten träfiber.

  • Ragakapas Naturpark
  • Ragakapas Naturpark
  • Ragakapas Naturpark
  • Ragakapas Naturpark

Närmaste platser