De Heliga Apostlarna Peter och Pauls ortodoxa kyrka i Kemeri

Det började sommaren 1891. På minnesdagen av de heliga apostlarna Peter och Paul välkomnades folket att ge bidrag till byggandet av en ny kyrka. På den tiden var det svårt att tro att något sådant kunde bli möjligt inom den närmaste tiden, men redan ett år senare hade man samlat ihop de nödvändiga finanserna – 5 000 rubel i frivilliga bidrag. Två tusen rubel skickade den Heliga Dirigerande Synodens överprokurator K. Pobedonoscev. Man lyckades också få tag på byggnadsmaterial. Den 9 juli 1892 helgade Rigas och Mitaus biskop Arsenius byggplatsen och kyrkans grundläggning. Arkitekturprojektet och kostnadsberäkningen, liksom förberedelsen av byggdokumentationen, utfördes utan kostnad av den då välkände arkitekten V. Lunskis. Under hans ledning fortskred byggarbetena snabbt och kvalitativt.
Ett år senare var kyrkan klar. Den stod på en naturskön plats omringad av gamla ekar. Mittemot fanns Svavelkälleinstitutets byggnad.
Bland speciellt viktiga händelser i kyrkans historia bör nämnas välkomnande av de heliga ikonerna som skickades till Kemeri från Det Heliga Berget Athos i Grekland. Dessa festligheter ägde rum den 10 juli 1894. På denna dag lyftes tre ikoner av den allsmäktige härskarens helgade händer: den Heliga Moderns ikon “Den snabba hjälpen”, den Heliga Modern från Iberiens och den Helige Stormartyren Panteleimons. I ikonerna fanns delar av Guds skyddare – Panteleimons, de Heliga Icke-Köpmännen Kosmas och Damianus heliga reliker.
Sedan de tider har det gått mer än etthundra år. Under alla dessa år ägde gudstjänster rum i kyrkan. Många troskännare kom till kyrkan under efterkrigsåren när Kemeri tilldelades speciell status i Sovjetunionen som en helande inrättning. Kurorten med sina unika läkande krafter utvecklades och vann stor uppskattning.
Idag är kyrkan i bra skick och tjänar som Kemeris och omgivningens ortodoxa center.

  • De Heliga Apostlarna Peter och Pauls ortodoxa  kyrka i Kemeri
  • De Heliga Apostlarna Peter och Pauls ortodoxa  kyrka i Kemeri
  • De Heliga Apostlarna Peter och Pauls ortodoxa  kyrka i Kemeri

Närmaste platser